ගාලු දිසාවේ ආගමික සිද්ධස්ථාන සංවර්ධනයට ලක්ෂ 3720ක ප්‍රතිපාදන | දිනමිණ


 

ගාලු දිසාවේ ආගමික සිද්ධස්ථාන සංවර්ධනයට ලක්ෂ 3720ක ප්‍රතිපාදන

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආගමික සිද්ධස්ථාන 732ක් සංවර්ධනය කිරිම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 3720ක ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ක්‍රම සම්පාදනලේකම් කාර්යාලය කියයි.

මේ වනවිට ව්‍යාපෘති 180ක වැඩ සම්පුර්ණයෙන් අවසන් ව ඇති අතරසෙසු ව්‍යාපෘති 552ක සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියේදී අවසන් කළ හැකි බව ක්‍රමසම්පාදන ලේකම්කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ බෞද්ධ වෙහෙර විහාරස්ථාන, කතෝලික දේවස්ථාන, ඉස්ලාම් දේවස්ථාන හාහින්දු කෝවිල් සියල්ල ආවරණය වන අතර වැඩිම ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවක් එනම් ව්‍යාපෘති 129ක් ගාල්ලකඩවත්සතර බලප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මකය. ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති72ක්, බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති 63ක්, බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්බල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති 52ක්, බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති 51ක්,හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘති 50ක් වශයෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ව්‍යාපෘති732ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

සනීපාරක්ෂක කටයුතු, ප්‍රවේශ මාර්ග පහසුකම් හා විදුලි සම්පාදන ව්‍යාපෘති, ජල සම්පාදන

ව්‍යාපෘති මේ යටතේ සිදුවන අතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මකය. ජාතික ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය මෙම මැඩසටහන සඳහා ප්‍රතිපාදන සපයයි.

ගාල්ල සිරංගිකා ලොකුකරවිට

නව අදහස දක්වන්න