නැඟෙනහිර සංවර්ධනයට ව්‍යාපෘති 14225ක් | දිනමිණ


 

නැඟෙනහිර සංවර්ධනයට ව්‍යාපෘති 14225ක්

ඉකුත් වසරේ ගත වූ කාලයේ දිවයිනේ නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධන වැඩ සටහන් වෙනුවෙන් උතුරු පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 7346 මුදලක් යොදා ව්‍යාපෘති 14, 225ක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ටී. සිවඥානසෝති මහතා සඳහන් කරයි. මේ යටතේ නිවාස 1772ක් ඉදි කරන්නට රුපියල් මිලියන 1772ක් වෙන් කර ඇත. මේ නිවාස ඉදිකිරීම් මේ වන විට අවසන් වෙමින් පවති. සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘති 1172ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන අතර එයට වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 82කි. මාර්ග සංවර්ධනයට යොදවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 107කි. පානීය ජල ව්‍යාපෘති 1330ක් සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 36ක් පමණ වේ. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වැයකර ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 137ක ප්‍රමාණයකි. කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 40ක් ද, නැගෙනහිර කෘෂි සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 56ක් යොදවා ඇත. ධීවර අංශයට යොදවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 36ක් පමණ වේ. ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යටතේ රුපියල් මිලියන 920ක් යොදවා ඇත. මෙයට අමතරව ගම්පෙරළිය වැඩ සටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 9649ක් සඳහා යොදවා ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 4141ක් පමණ වේ. මේ යටතේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉතාම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ යැයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් වැඩි දුරටත් අනවාරණය කළේය.

කලාවැව සමූහ කේ.ජී. සමරකෝන්

නව අදහස දක්වන්න