තවත් උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 4,667ක් මේ මස බඳවා ගැනේ | දිනමිණ


 

තවත් උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 4,667ක් මේ මස බඳවා ගැනේ

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් 4,667ක් පුහුණුව සඳහා මෙම මාසයේදී බඳවා ගනු ලබන බව අගමැති සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු ඇමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කරන ලද දැනුම් දීම ඇමැති මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු වී ඇත.

වයස අවුරුදු 45 සීමාව ආසන්නයේ සිටින අභ්‍යන්තර හා බාහිර උපාධිධාරීන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙමින්, මෙම බඳවා ගැනීම සිදු කෙරේ.

ඇමැති මණ්ඩලය විසින් මීට ඉහතදී ලබා දී ඇති තීරණය ප්‍රකාරව, දැනට පුරප්පාඩුව පවතින උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී තනතුරු 4,667ක් සඳහා, කාලානුක්‍රම අනුව, 2012 වර්ෂයේ සිට උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරීන් මේ පුහුණුව ට බඳවා ගනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න