රූපවාහිනිය පවරා ගත්තේ නීත්‍යනුකූලව ජනපතිට පැවරී තිබෙන බලතල අනුවයි | දිනමිණ


 

රූපවාහිනිය පවරා ගත්තේ නීත්‍යනුකූලව ජනපතිට පැවරී තිබෙන බලතල අනුවයි

රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන මහතාට කතා කිරීමට කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

ඇමැතිවරයාගේ ක්‍රියා කලාපය නීතියට පිටින් කළ ක්‍රියාවක් ලෙස ඒ අන්තනෝමතික ක්‍රියා සම්පූර්ණයෙන් හෙළා දකින බවද මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා මෙසේද පැවසීය,

රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන මහතා සහ ඒ අයට කතා කිරීමට කිසිම සදාචාර අයිතියක් නැහැ. රූපවාහිනී සංස්ථාවේ පත් කරපු සභාපති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති කෙනෙක්. එම පත්වීම කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ සභාපති අයින් කරන්න ඕන වුනාම තව පත් කරනවා වැඩ බලන සභාපති කියලා කෙනෙක් නීතියට පිටින්. පළමු කෙනා පත් කරලා තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරපු කමිටුවකින්. දෙවෙනි කෙනා පත් කරන්නේ කමිටුවට පිටින්.

දැන් ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව යහපාලන ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා කමිටු පත් කරලා සභාපතිවරුන්ව පත්කරන්න ක්‍රමවේද හදලා තිබෙද්දී එයට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම හා පසුගිය කාල සීමාවේ මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා සිටිය කාලයේදී මේ ආයතනය නඩත්තුව සහ පවත්වාගෙන යන්න භාණ්ඩාගාරයෙන් මාසිකව ලබාදුන් මිලියන හතළිහක් සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වලා මේ ආයතනය කඩා වැටෙන්න සැලසීමයි. ඔවුන්ගෙන් පළිගැනීමට, සභාපතිගෙන් පළිගැනීමට ආයතනය ඇතුලේ ගැටලු හැදුවා, මේ ආයතනයේ එම ක්‍රියා සියල්ල පාලනය කරන්න ඕන නිසා ජනාධිපතිතුමාට පැවරිලා තිබෙන නීත්‍යානුකූල බලතල විෂය පථයට අනුකූලව මේ ආයතනය පවරාගෙන තිබෙනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට.

අද ඒ අය අන්තනෝමතික ක්‍රියාව කියලා කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා කළ ක්‍රියාව. ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියා කර තිබෙන්නේ නිත්‍යානුකූලව එතුමාට පැවරී තිබෙන බලතල ප්‍රකාරව නීතියට අනුකූලවයි. නීතියට පිටින් කරන ක්‍රියා තමයි අන්තනෝමතික ක්‍රියා. ඒ නිසා සම්පූර්ණවම අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියා කලාපය නීතියට පිටින් කළ අන්තනෝමතික ක්‍රියාවක් ලෙස තමයි අපි දකින්නේ. එය අප සම්පූර්ණයෙන් හෙළා දකිනවා.

නව අදහස දක්වන්න