බජාජ් කියුට් 1,500 වෙනි කඩඉම පසුකරයි | දිනමිණ


 

බජාජ් කියුට් 1,500 වෙනි කඩඉම පසුකරයි

දරාගතහැකි මිලකට ලබාගතහැකි, පවුලේ සියලූ දෙනාට ගමන්කළහැකි, අලූත්ම අලූත් වාහනයක් ගැන සිහිනමැවූ ශ්‍රීලාංකික ජනතාවට ඩේවිඩි පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්)ලිමිටඩි වෙතින් හඳුන්වාදුන් බජාජ්කියුට් කොඩි රසයිකල් රථය පසුගියදා 1,500 වෙනි කඩඉම පසුකළේය. ඒඅනුව මේවනවිට මෙරට පවුල් ,500කට අධික ප්‍රමාණයක ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සුපුරාලන පවුලේ වාහනය බවට බජාජ් කියුට් කොඩ්‍රිසයිකල් රථය පත්වී ඇත.

ලෝකයේ රටවල් 32කට අධික ප්‍රමාණයක භාවිතවන බජාජ් කියුට් කොඩ්‍රිසයිකල් ශ්‍රීලංකාවට මෙම වසර මුලදී හඳුන්වා දුන්නේය.වඩාත් ඉඩකඩ ඇතිව නිෂ්පාදනයකර ඇති කියුට් රථය රියදුරාට සහ වාහනයේ ගමන්කරන අනෙකුත් අයට සුවපහසු සහ ආරක්ෂාකාරී ගමනක් තහවුරුකරමින් ආවරණය වූබඳකින් යුතුවේ. ගමන් මළු ගෙනයාම සඳහාද සැලකියයුතු පහසුකම් බජාජ් කියුට්රථයේ ඇති අතර සීමාකරන ලද උපරිමවේගය සහ මොනොකොක් බඳ හේතුවෙන් එහිගමන් කරන සියල්ලන් ට වඩාත් ආරක්ෂාවක් සලසාදෙයි.

මෙම වාහනය ලංකාවේ සියලූ මාර්ග තත්ත්වයන් යටතේ අත්හදාබලා ඇති අතර රථවාහන තදබද යෙන් යුතු නාගරික මාර්ගවලදී මෙන් ග්‍රාමීය රළුමාර්ගවල ද එකසේ ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයක් පෙන්නුම් කර ඇත.ගමෙ රටට එන බජාජ් කියුට්රට පුරාපිහිටි DPMC ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සහ ප්‍රදර්ශනාගාර වලින් මෙන්ම.බජාජ්කියුට් පිළිබඳ වැඩිවිස්තර 0772625252 අංකයෙන්හෝ 0114700600 අංකයෙන්ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ඇමතීමෙන්ලබාගතහැකිය.

නව අදහස දක්වන්න