පස්වරු 03.00 ට හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් | දිනමිණ


 

පස්වරු 03.00 ට හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක්

අද පස්වරු 03.00ට හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලේදීය.

එහිදී පවතින දේශපාලන වාතාවරණ සහ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට නියමිතව බව ද සඳහන්.

 

නව අදහස දක්වන්න