අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

රාජපක්ෂ ගමගේ බුවනසිංහ - විනිතාෙග් දයාබර ස්වාමි පුරුෂයා වූද විරාජ් සහ හර්ෂ ෙග් පියාණන් වූද නිෙරා්ෂා සහ හිමාෂිෙග් මාමණ්ඩිය වූද,​ රාජපක්ෂ ගමගේ බුවනසිංහ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වුෙයන් අාදාහන කටයුතු ඔක්ෙතා්බර් 10 වන බ්‍රහස්පතින්දා නැදිමාල සුසාන භුමිෙය්දී සිදු කෙෙර්. නිවසින් පිටත්වීම පස්වරු 4.00 ට. 16,​ පීටර්ස් ෙපදෙස,​ නුෙග්ෙගාඩ.100250

 

නව අදහස දක්වන්න