දින දෙකට මැතිවරණ පැමිණිලි 156 ක් | දිනමිණ


 

දින දෙකට මැතිවරණ පැමිණිලි 156 ක්

ගත වූ දින දෙකේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 156 ක් ලැබී තිබේ. ඉන් ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා සහ තර්ජනය කිරීමේ සිද්ධීන් 3 ක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ලැබී ඇති බව එම කොමිෂන් සභාව සදහන් කළේය.
 
මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ සිද්ධීන් 153 ක් ලැබී තිබේ. ඊයේ(09) පස්වරු 4.30 න් අවසන් වූ පැය 24දී පමණක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 93ක් වේ.

නව අදහස දක්වන්න