කොමර්ෂල් බැංකුව සහ AMW එක්ව නව ආකර්ෂණීය ලීසිං පැකේජ | දිනමිණ


 

කොමර්ෂල් බැංකුව සහ AMW එක්ව නව ආකර්ෂණීය ලීසිං පැකේජ

ලීසිං පහසුකම් මත සුසුකි වාහන මිලදී ගැනීමේ දී රුපියල් 375,000 ක් දක්වා වට්ටම්, ආකර්ෂණීය ලීසිං පැකේජ සහ තවත් ප‍්‍රතිලාභ රැසක් ගැනුම්කරුවන්ට ලබාදීමට කොමර්ෂල් බැංකුව සහ ඇසෝසියේටඩ් මෝටර්වේස් (ප‍්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගම (AMW) එක්ව තිබේ.

මේ විශේෂ ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහන ඔක්තෝම්බර් 31වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර, කොමර්ෂල් බැංකුවේ ලීසිං ගනුදෙනුකරුවන්ට ලීසිං වාරික ඇරැඹෙන්නේ රුපියල් 100,000කට රුපියල් 1,906ක අඩු ලීසිං වාරිකයකින් බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. දැනට තිබෙන ලීසිං පහසුකම දිගටම පවත්වා ගනිමින් තිබෙන වාහනය අලෙවි කරන, හුවමාරු කරන, තිබෙන වාහනයට වඩා ඉහළ වාහනයක් මිලදී ගන්නා ගනුදෙනුකරුවන්ටත් මෙය අදාළ වන බව බැංකුව වැඩි දුරටත් පවසයි.

 

නව අදහස දක්වන්න