ඇල්පිටිය පුංචි ඡන්දය ඇරඹෙයි | දිනමිණ


 

ඇල්පිටිය පුංචි ඡන්දය ඇරඹෙයි

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්ද විමසීම මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත.

අද උදෑසන 7.00ට ආරම්භ වූ ඡන්දය විමසීම පස්වරු 4.00 වන තෙක් පැවැත් වෙයි.

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 4 ක් පුරාවට ඡන්දය පැවැත් වෙයි.

53,384ක පිරිසක් ඡන්දය සදහා සුදුසුකම් ලබා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න