පැරණි දෙයින් අලුත් වැඩක් | දිනමිණ


 

පැරණි දෙයින් අලුත් වැඩක්

දිරාපත්වුණු ලෑලි කැබැල්ලක් සහ බෝතලයක් බිත්ති සැරසිල්ලක් විදියට යොදාගත හැකි ආකාරය අන්තර්ජාලයේ පළ වෙලා තිබෙනවා.

ලෑලි කැබැල්ලේ දිරාපත් බව සහ බෝතලයේ පැරණි බවින් මේ නිර්මාණයේ වටිනාකම වැඩිවෙලා පෙනෙනෙවා. ලෑලි කැබැල්ල මත බෝතලය සවි කරගැනීම පමණයි මේ නිර්මාණය වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ. එය මල් හෝ කොලවලින් සරසා ගැනීමෙන් අලංකාරවත් මල් බඳුනකුත් නිර්මාණය වෙනවා.

පැරණි බෝතල් ඉවත් කරනවාට වඩා මෙවැනි නිර්මාණයක් කිරීමෙන් පරිසරය දූෂණය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මෙවැනි නිර්මාණවලින් ස්ව්‍යං රැකියාවක් වුණත් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්.

 

චින්තා රණසිංහ

නව අදහස දක්වන්න