අතේ හැඩෙන් පොඩ්ඩන්ට... | දිනමිණ


 

අතේ හැඩෙන් පොඩ්ඩන්ට...

දරුවන්ගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරන්න පුළුවන් වැඩිහිටයන්ටයි. ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම්බඩුවටම යොමුවීමෙන් දරුවාගේ නිර්මාණශීලී හැකියා හැකිලී යනවා. කඩදාසි කොලයක් අරගෙන සතෙක්, මලක්, ගසක් නිර්මාණය කරන්න කියා දෙන එක අපේ වගකීමක්. මේ අතේ හැඩ‍ය උපයෝගී කරගෙන කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ කිහිපයක් පමණයි. කාඩ් බෝඩ්, වර්ණවත් ඒෆෝ කඩදාසි හෝ ඕනෑම වර්ණවත් කඩදාසියක් අරගෙන අතේ හැඩය ඇඳ ඒ වටා කපා ගන්න. දැන් එය භාවිතා කරමින් කුරුල්ලන්, ගස්, හන්සයින්, සමනල්ලු, බූවල්ලා වගේ නිර්මාණ අළවා ගන්න. තවත් මේ වගේ විවිධ නිර්මාණ පුළුවන් කියලා ඔබට අව‍බෝධ වෙන්න ඇති නේද?

අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි

චින්තා රණසිංහ

නව අදහස දක්වන්න