තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර | දිනමිණ


 

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර

2019 ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීමේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම මේ වනවිට සිදු වෙමින් පවතියි

ලැබෙමින් පවතින තොරතුරු අනුව මධ්‍යම රාත්‍රිය වන්නට පෙර ප්‍රථම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමට හැකි වනු ඇත

මේ මොහොත වන විටත් දිවයින පුරා පිහිටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වල ගණන් කිරීමේ කටයුතු යුහුසුළුව සිදුවෙයි

නව අදහස දක්වන්න