කමල් ගුණරත්න නව ආරක්‍ෂක ලේකම් ධුරයට | දිනමිණ


 

කමල් ගුණරත්න නව ආරක්‍ෂක ලේකම් ධුරයට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නව ආරක්ෂ ලේකම් ධුරය සඳහා මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පත් කර තිබේ.
 
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ පත් කිරීම සිදු කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න