"තුරුණු සිත් ගොවි බිමට ගෙන යන අපුරු ගොවි තරුණයා" | දිනමිණ


 

"තුරුණු සිත් ගොවි බිමට ගෙන යන අපුරු ගොවි තරුණයා"

"තුරුණු සිත් ගොවි බිමට ගෙන යන අපුරු ගොවි තරුණයා"

නව අදහස දක්වන්න