මඩකලපුව ප්‍රදේශ 14ක පවුල් 2651 ක් ගං වතුරින් පීඩාවට | දිනමිණ


 

මඩකලපුව ප්‍රදේශ 14ක පවුල් 2651 ක් ගං වතුරින් පීඩාවට

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ 14ක නොනවතින වැසි හේතුවෙන් පවුල් 2651 ක 7774 දෙනකු ගංවතුර ආපදාවෙන් පීඩාවට පත්වුවන් සුභ සාධන කඳවුරුවල නතර කර ඇත. මොවුන් සඳහා පිසූ ආහාර ඥාතීන්ගේ නිවෙස්වල නැවතී සිටින අය ඳහා වියළි ආහාර ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවට දිස්ත්‍රික්ක මහා ලේකම් පවසයි.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇදහැලුණු වර්ෂාව නිසා පහත්බිම් වල රැඳී ඇති ගංවතුර ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටි. මහ ලේකම් මානික්කම් උදයකුමාර් මහතාගේ නියෝග මත පහත්බිම්ව්ල රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු පළාත් පාලන ආයතන ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

මඩකලපුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ නාවට්කුඩා මන්චන්තොඩුවායි ,කාත්තාන්කුඩි නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ නව කාත්තන්කුඩි එරාවුර් නගර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය තුළ අයයන්කෙනි ,මිරාකෙනි සදාම් හුසේන් ග්‍රාමය සෙන්ගලඩි ප්‍රදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශය තුළ වන්තාරමුල්ල.සෙන්ගලඩි, කලුවාන්චිකුඩි , ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ඔන්දාච්චිමඩම් ඇතුළු සියලුම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශය තුළ පහත්බිම්වල රැඳී ඇති ගංවතුර ඉවත් කිරීමේ කටයුතු අදාළ පළාත් පාලන ආයතන මගින් සිදු කරමින් සිටි.

මඩකලපුව දිසා මහා ලේකම් ගංවතුර රැදී ඇති ප්‍රදේශවලට ගොස් ගංවතුර ඉවත්කිරීමේ කටයුතු නිරික්ෂණය කළ අතර එම පළාත්වල ජනතාවගේ අදහස් විමසා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ නිලධාරින්ට දැනුවත් කළ අතර මෙම නිරීක්ෂණ කටයුතුවලට ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ සි එම සියාඩ්, මඩකලපුව් මහා නගර නියෝජ්‍ය නගරාධිපති කේ සත්තියසිලන් මහා නගර කොමසාරිස් කේ සිත්තිරවෙල් මහ නගර ඉංජිනේරු සිතිරදේවි ලින්කෙස්වාරන් මහත්මියද සහභාගිවූහ.

මඩකලපුව සමුහ - ටී. එල් ජව්ෆර්කාන්

නව අදහස දක්වන්න