ආන­යනය 3.5%කින් පහතට | දිනමිණ


 

ආන­යනය 3.5%කින් පහතට

 ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන 2019 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සියයට 0.2 කින් පහත වැටී ඩොලර් මිලියන 977 ක් වී තිබේ. ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් භාණ්ඩ මිල පහත වැටීම හේතු වී තිබේ‍. ආනයන ද සියයට 3.5 කින් පහත වැටී තිබේ.

කෘෂිකාර්මික අපනයන සියයට 3.3 කින් පහළ ගොස් ඩොලර් මිලියන 201.3 ක් වී තිබේ. පොල් නිෂ්පාදන අපනයනය සියයට 8.0 කින් පහළ ගොස් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 26.3 ක් වී ඇතැයි මහ බැංකු දත්ත පෙන්වා දෙයි.දුර්වල ඉල්ලුම මධ්‍යයේ මුහුදු ආහාර අපනයනය සියයට 17 කින් පහළ ගොස් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.2 ක් වී ඇතැයි මහ බැංකුව පවසයි.

පසුගිය වසරේ මුදල් කඩාවැටීමෙන් පසු දුර්වල ණය මධ්‍යයේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ ආනයන සියයට 12.6 කින් පහත වැටිණි.අතරමැදි නිෂ්පාදන ආනයනය සියයට 2.2 කින් වර්ධනය වී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,040.2 ක් විය.ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 308 දක්වා සියයට 15.9 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර 2018 දී ගෙන එන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන භාගයකට සාපේක්ෂව රන් ආනයනය ශුන්‍ය විය.

යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ සමඟ ආයෝජන භාණ්ඩ සියයට 8.2 කින් අඩුවී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 391 ක් වී තිබේ. එය සියයට 6.5 කින් අඩුවී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 218.2 ක් වී තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න