කොළඹ මහ නගර සභාව හා එක්ව ජෝන් කීල්ස් පදනමෙන් නව ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක් | දිනමිණ

කොළඹ මහ නගර සභාව හා එක්ව ජෝන් කීල්ස් පදනමෙන් නව ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක්

කොළඹ මහ නගර සභාව, ජෝන් කීල්ස් පදනම සහ ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් සමඟින් එක්ව කොළඹ 02 හි නව ද මෙල් පාර්ක් ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදි.

කොළඹ මහ නගර සභාව සහ කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය විසින් ආරම්භ කරන ලද මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ සමාජ සත්කාරක අංශය වන ජෝන් කීල්ස් පදනම අරමුදල් සපයන ලද අතර, ජෝන් කීල්ස් ප්‍රොපටීස් ආයතනයේ සමාජ වගකීමක් ලෙස මෙය ඉදි කරන ලදි. මේ ව්‍යාපෘතිය, ජෝන් කීල්ස් පදනමෙහි ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන වන ජෝන් කීල්ස් ප්‍රජා ශක්ති වැඩසටහන සමඟින් පෙළගැසී ඇත. ඒ හරහා ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානවල ප්‍රජාවන් සමඟ දිගුකාලීන සහ තිරසාර සමාජ බලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති කරණු ලැබේ.

ගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීමේ සිට මේ ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය සම්බන්ධ සම්පාදන කටයුතු, කළමනාකරණ කටයුතු සහ භාණ්ඩ සැපයීම සිදු කරණු ලැබුණේ කොළඹ මහ නගර සභාව පූර්ණ සහයෝගය මතය.

බහුවිධ පහසුකමක් සපයන මධ්‍යස්ථානයක් වන මේ ප්‍රජා ශාලාව, ප්‍රජාව වෙත පවරා දීම කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය සහ ජෝන් කීල්ස් කළමනාකරණ නියෝජිතයන් විසින් සිදු කරන ලදි.

නව අදහස දක්වන්න