පාර්ලිමේන්තු කමිටු සඳහා නව සමාජිකයින් පත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා අද | දිනමිණ


 

පාර්ලිමේන්තු කමිටු සඳහා නව සමාජිකයින් පත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා අද

කෝප් කමිටුව ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු කමිටු සඳහා නව සමාජිකයින් පත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන සාකච්ඡාව සඳහා පක්ෂ නායකයින් සහභාගී වීමට නියමිතය.

දැනට පුරප්පාඩු වී පවතින රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාව,රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභා සඳහා සාමාජිකයින් පත් කිරීම පිළිබඳ අවසන් එකඟතාවකට එළඹීමට මෙම සාකච්ඡාවේදී සැලසුම් කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න