කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යා­ලයේ 70වෙනි සංව­ත්සර උළෙල | දිනමිණ


 

කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යා­ලයේ 70වෙනි සංව­ත්සර උළෙල

තර්ස්ටන් විද්‍යා­ලයේ 70වෙනි සංව­ත්සර උළෙලේ ප්‍රධාන ආරා­ධි­තයා වූ අග­මැති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා ඊයේ(13) තර්ස්ටන් විද්‍යා­ල­යීය ක්‍රීඩාං­ගණ පරි­ශ්‍රයේ ' නා ' පැළ­යක් රෝප­ණය කළ අයුරු. ඇමැති ඩලස් අල­හ­ප්පෙ­රුම මහතා ද පසෙ­කින් වෙයි.

නව අදහස දක්වන්න