විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කිරිමට උපදෙස් | දිනමිණ


 

විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කිරිමට උපදෙස්

භෞතික හා මානව සම්පත් යොදාගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කිරීමට පියවර ගන්නා බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරීත්ව ආයතනයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

භෞතික හා මානව සම්පත් යොදාගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පුළුල් කර රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට බදවා ගන්නා ප්‍රමාණය වැඩි කරීමට හැකි වනු ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ඇති සම්පත් උපරිම ලෙස භාවිත කළ හොත් මෙම වර්ශයේදී විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට 40000ක් පමණ බදවා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න