ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීමට තිබු තහනම ඉවත් කරයි | දිනමිණ


 

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීමට තිබු තහනම ඉවත් කරයි

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීමට පනවා තිබු තහනම ඉවත් කර ඇත.
 
ඒ අනුව සිවිල් ගුවන් සේවා රේගුලාසි අනුව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි ඩ්‍රෝන යානා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සදහන් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න