හතේ අපේ පොත ගැන අවසන් තීරණයක් අද | දිනමිණ


 

හතේ අපේ පොත ගැන අවසන් තීරණයක් අද

දැඩි කථාබහට ලක් වී ඇති “හතේ අපේ පොත” ග්‍රන්ථය පිළිබඳව අද (21) දිනයේ අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව සහ කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව රැස්වී ඒ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

අද පස්වරු 2.00ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී මෙම ඒකාබද්ධ රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න