සනී­පා­ර­ක්ෂාවේ ආකල්ප වෙන­ස­කට හාර්පික් සුව­ජන මෙහෙ­යුම | දිනමිණ


 

සනී­පා­ර­ක්ෂාවේ ආකල්ප වෙන­ස­කට හාර්පික් සුව­ජන මෙහෙ­යුම

ශ්‍රී ලාංකික ජන­තා­වට නිසි සනී­පා­ර­ක්ෂාවේ පණි­වු­ඩය ගෙන­යන හාර්පික් සුව­ජන මෙහෙ­යුම යටතේ පාස­ල්වල සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් නංවා­ලීම සහ පාසල් දරු­දැ­රි­යන්ගේ ආකල්ප සංව­ර්ධ­නය ඉලක්ක කර­ගත් විශේෂ ව්‍යාපෘ­ති­යක් බස්නා­හිර පළාතේ තෝරා­ගත් පාසල් ගණ­නා­වක ඉතා සාර්ථ­කව ක්‍රියා­ත්මක වී ඇත. බස්නා­හිර පළාත් අති­රේක පළාත් අධ්‍යා­පන අධ්‍ය­ක්‍ෂක විමල් ගුණ­රත්න මහ­තාගේ සංක­ල්ප­යක් මත හාර්පික් සහ­යෙන් ක්‍රියා­ත්මක වූ මේ වැඩ­ස­ට­හන සුව­ජන මෙහෙ­යුම ඔබේ පාස­ලට ලෙසින් නම් කෙරී තිබුණු අතර බස්නා­හිර පළාතේ අවම පහ­සු­කම් සහිත පාසල් ගණ­නා­වක් ඉලක්ක කර­ගෙන ක්‍රියා­ත්මක කෙරිණි. 

නිසි සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් නොමැ­ති­වීම දිව­යින පුරා පාස­ල්වල පව­තින විශාල ගැට­ලු­වක්. නමුත් පව­තින පහ­සු­කම් නිසි ආකා­ර­යෙන් නඩත්තු නොවීම ඊටත් වඩා දරුණු ප්‍රශ්න­යක් වශ­යෙන් අපි දුටුවා. ‘සුව­ජන මෙහෙ­යුම ඔබේ පාස­ලට‘  වැඩ­ස­ට­හනේ අර­මුණ වුණේ භෞතික පහ­සු­කම් වර්ධ­නය කරන අත­රම පාසල් දරු දැරි­යන්ට සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් භාවිත කිරීම සහ නඩත්තු කරන ආකා­රය පිළි­බඳ අධ්‍යා­ප­න­යක් ලබා දී ඔවුන්ගේ ආකල්ප සහ චර්යා රටා­වන් සංව­ර්ධ­නය කිරී­මයි. සම­ස්ත­යක් වශ­යෙන් ගත් කළ අපි පොදු සනී­පා­ර­ක්ෂක පහ­සු­කම් භාවිත කිරී­මේදී අනු­ග­ම­නය කළ යුතු සිරිත් විරිත් සහ සැළ­කි­ලි­ම­ත්වීම අතින් පසු­ගා­මියි. මේ චර්යා­මය වෙනස ඇති කිරී­මට හොඳම තැන පාස­ලයි‘ බස්නා­හිර පළාත් අති­රේක පළාත් අධ්‍යා­පන අධ්‍යක්‍ෂ විමල් ගුණ­රත්න මහතා මේ පිළි­බඳ අද­හස් දක්ව­මින් පැවැ­සීය. 

නව අදහස දක්වන්න