අර්ථසාධක අරමුදල් තැන්පතු ගැන සාමාජිකයාට කෙටි පණිවිඩයක් | දිනමිණ


 

අර්ථසාධක අරමුදල් තැන්පතු ගැන සාමාජිකයාට කෙටි පණිවිඩයක්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට තම මාසික දායක මුදල් ගිණුම්ගතවීම පිළිබඳව ක්ෂණිකව දැනුම් දීමේ ජංගම දුරකථන කෙටි පණිවිඩ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය දරන මිලියන 2.6ක් පමණ ස්ථිර සේවක සංඛ්‍යාවකට මෙම සේවාව හිමිවනු ඇත.

නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත.

දැනට පවතින ක්‍රමවේදය අනුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට තම දායක මුදල් ගිණුම් ගත වී තිබේද යන්න දැනගැනීම සඳහා මාස 06-12 අතර කාලයක් ගතවන අතර එම හේතුවෙන් දායක මුදල් ගිණුම්ගතවීම සම්බන්ධ ගැටලු රාශියකට සාමාජිකයන් නිරන්තරයෙන් මුහුණ පාන බවට වාර්තා වී තිබේ. එබැවින් එම අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට තම මාසික දායක මුදල් සිය ගිණුමට බැර වී ඇති බවට මාසිකව ඔවුන්ටම සනාථ කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ගිණුම්ගත වූ සැණින් සාමාජිකයා නම් කරන ජංගම දුරකතන අංකයකට කෙටි පණිවිඩයක් මඟින් දැනුම් දීමේ සේවාවක් ආරම්භ කෙරෙයි.

බුද්ධිකා ඉඹුලාන, ක්‍රිසන්ති විතාරණ

නව අදහස දක්වන්න