සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට රික්සෝ රථ | දිනමිණ


 

සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයට රික්සෝ රථ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් වන ලාංකේය සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරිමේ අරමුණෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ නියලෙන්නන් හට විශේෂ වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වෙයි

මේ අනුව කොළඹ නගරය කෙන්ද්‍ර කරගනිමීන් සංචාරකයන්ට විශේෂ ස්ථාන පෙන්විම රික්සො යොදාගැනීම සිදු විය

නව අදහස දක්වන්න