ඉන්දියාවේ කුරුළු ගහණය ශීඝ්‍රයෙන් අඩුවෙයි | දිනමිණ


 

ඉන්දියාවේ කුරුළු ගහණය ශීඝ්‍රයෙන් අඩුවෙයි

ඉන්දියාවේ කුරුළු ගහණය ශීඝ්‍රයෙන් අඩුවෙමින් පවතින බව විශේෂ පාරිසරික අධ්‍යයනයකින් හෙළිව තිබේ. එම තත්ත්වය නිර්මාණය වී අරත්තේ පසුගිය වසර 05ක කාලය තුළ දී ය. 
 
අධ්‍යයනය සදහා කුරුළු වර්ග 261ක් සම්බන්ධ නිශ්චිත වාර්තා පවතින බව ඉන්දියාවේ පරිසර සංරක්‍ෂණ පදනම ප්‍රකාශ කරයි. එම කරුණ ගඑණය සියයට 52ක අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරන බව හෙළිව ඇත. තවත් කුරුණ විශේෂ 146ක් වඳ වී යාමේ වේගය සියයට 30ක් තරම් ඉහළ අගයකය පවතී. 
 
මෙම අධ්‍යයනය සදහා දත්ත ලබා දීමට කුරුළු නිරීක්‍ෂකයන් දස ලක්‍ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වී තිබ‍ෙ

නව අදහස දක්වන්න