වත්තේ­ගම අධ්‍යා­පන කලා­පයේ වර්ණ ප්‍රදා­නය දා | දිනමිණ


 

වත්තේ­ගම අධ්‍යා­පන කලා­පයේ වර්ණ ප්‍රදා­නය දා

මහනුවර - වත්තේගම අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය විසින් මහනුවර මඩවල මදීනා ජාතික පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංවිධාන කර තිබු වත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපයේ සිසු දරුවන් සඳහා වර්ණ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් එක් වූ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු ගමගේ මහතා විසින් වර්ණ ප්‍රදානය කිරීම සිදු කරන ලදී. මෙම උත්සවයේදී සිසු සිසුවියන් 500කට අධික ප්‍රමාණයක් සඳහා වර්ණ ප්‍රදානය කිරීම සිදුවිය.

අකුරණ සමුහ ජේ. එම්. හාපීස්

 

නව අදහස දක්වන්න