වෙනස් වු ඇඳිරි නීතිය - Update | දිනමිණ


 

වෙනස් වු ඇඳිරි නීතිය - Update

දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරිම සහ නැවත පැනවීම පිළිබඳව නව වාර්තාව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එය පහත පරිදි සිදු කෙරෙනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න