ජනතා ගැටලු පැවසීමට දුක්ගැනවිලි යාන්ත්‍රණයක් | දිනමිණ


 

ජනතා ගැටලු පැවසීමට දුක්ගැනවිලි යාන්ත්‍රණයක්

ජනතා ගැටලුවලට සහය සැලසීම සඳහා කඩිනම් දුක්ගැනවිලි සහන යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ මෙය රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

ඒ අනුව ජනතාවට සිය ගැටලු 0760 390 981, 0760 390 437, 0766527 589, 0760 390 732, 0760 390 563, 0760 390 754, 0712500031, 0766528068, 0760390564, 0760391461, 0760390725 යන දුරකථන අංක වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත.

නව අදහස දක්වන්න