ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීමේ විශේෂ ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල | දිනමිණ

ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීමේ විශේෂ ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීමේ විශේෂ ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා තවත් ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල කිහිපයක් ලබා දීම වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණු අයුරුයි මේ.

ඡායාරූපය- නාගොඩ සමූහ ටී.එල්.ඒ.පී.හේමපාල

නව අදහස දක්වන්න