වි‍‍ශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායෙන් ආහාර-ඖෂධ ගැටලු කියන්න අංකයක් | දිනමිණ

වි‍‍ශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායෙන් ආහාර-ඖෂධ ගැටලු කියන්න අංකයක්

ආහාර හා ඖෂධ සම්බන්ධ මතුවන ජනතා ගැටලු ‍යොමු කිරීමට වි‍‍ශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය විසින් දුරකතන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී ති‍බේ.

ඒ අනුව, 0113456200, 0113456201, 0113456202, 0113456203, 0113456204 ජනතාව‍ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න