ලක්ෂ්මන් යාපා පදනමෙන් මුඛ සහ අත් ආවරණ | දිනමිණ

ලක්ෂ්මන් යාපා පදනමෙන් මුඛ සහ අත් ආවරණ

 
හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා මාතර මහ නගර සභාවට ගොස් ඉදිරි වැඩ කටයුතු සොයා බලා එහි කාර්‍ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය මුඛ ආවරණ සහ අත් ආවරණ ලක්ෂ්මන් යාපා පදනම මඟින් ලබා දුන් අවස්ථාව.

නව අදහස දක්වන්න