අකුරැස්සේ කොස් දන්සැල | දිනමිණ


 

අකුරැස්සේ කොස් දන්සැල

අකුරැස්ස, දෙමටපස්ස ප්‍රදේශයේ තරුණ කැළ විසින් කොස් දන්සැලක් පැවැත්වීමට කටයුතු කළහ. ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද කොස් ගෙඩි විශාල ප්‍රමාණයක් රැගෙන විත් එක් ස්ථානයක තබාගෙන නිවසකට සරිලන සේ කොස් ගෙඩි කපා ඇසුරුම් කර එහි පැමිණි සියලු දෙනාටම නොමිලයේ බෙදාදුන් අයුරුයි මේ.

විජිත සල්ගාදු අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න