පතානගම ගණදෙවි කෝවිලේ පඬුරුවලින් පීඩාවට පත් ජනතාවට වියළි ආහාර | දිනමිණ


 

පතානගම ගණදෙවි කෝවිලේ පඬුරුවලින් පීඩාවට පත් ජනතාවට වියළි ආහාර

අනුරාධපුර - පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ පතානගම ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබෙන ගණදෙවි කෝවිලට ලැබුණු පඬුරුවලින් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා ක්‍රියාත්මක කෙරිණ. එම මාර්ගයේ ගමන් කරන දුර ගමන් සේවා බස් රථ ඇතුළු වාහනවලින් වසරක් තුළ ලැබුණු රුපියල් හාරලක්ෂ පනස්දහසක(450,000) පඬුරු මුදල්වලින් පණ්ඩුලගම, පතානේගම ගණදෙවි කෝවිල සංසදය මඟින් එම ප්‍රදේශයේ පදිංචි පවුල් පන්සිය අසූපහක් (585)සඳහා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රදානය කෙරිණි.

අමිල ප්‍රභාත් වනසිංහ අනුරාධපුර අතිරේක

නව අදහස දක්වන්න