ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ආයෝජන සඳහා බාහිර ආයෝජන ගිණුම් හරහා ගෙවීම මාස 03 කට අත්හිටුවයි | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ආයෝජන සඳහා බාහිර ආයෝජන ගිණුම් හරහා ගෙවීම මාස 03 කට අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ආයෝජන සඳහා බාහිර ආයෝජන ගිණුම් හරහා ගෙවීම මාස 03 කට අත්හිටුවා තිබේ.

ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ (06) නිකුත් කර තිබේ.

එම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ මෙසේ සඳහන් වේ.

2027 අංක අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇතිබලතල ප්‍රකාරව මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධ ඇමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ වන මා විසින් මෙම නියමය මගින් 2020.04.20 දින සිට මාස 03 කාලයක් සඳහා 2017 11.17 වැනි දැනැති, අංක 2045/56 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ පළකරන ලද, 2017 අංක 1 දරන විදේශ විනිමය ( බලයලත් වෙළෙදුන් විසින් සිදුකරනු ලබන විදේශ විනිමයෙන් ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු) නියෝගවල 1 වැනි උපලේඛනයෙහි ප්‍රදානය කර ඇති පොදු අවසර යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික තැනැත්තන් විසින් විදේශයන්හි ආයෝජනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිමුඛ ආයෝජන ගිණුම් හරහා කරන ගෙවීම්, පහත බැහැර කිරීම් හැර ( එවැනි අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ විදේශ විනිමය දෙපාර්තුමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ සෑහීමකට පත්වේ නම් පමණක්) අත්හිටවනු ලැබේ.

විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන යටතේ ආයෝජකයා විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නේවාසික තැනැත්තකුගෙන් ලබාගත් විදේශ ව්‍යාපාර ණය මුදල් මඟින් මූල්‍යනය කිරීමට යෝජිත ආයෝජන හෝ ආයෝජිත රටෙහි පවතින නියාමන අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීම සඳහා සිදුකරන ආයෝජන.

ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික තැනැත්තන් විසින් දරනු ලබන පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් හෝ ව්‍යාපාරික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් හරහා සිදුකරනු ලබන ජංගම ගනුදෙනු සඳහා වන ප්‍රේෂණ හැර අනෙකුත් ඕනෑම ප්‍රතිමුඛ ප්‍රේෂණ අතිහිටුවනු ලැබේ.

නුවන් කොඩිකාර සහ චමීර ඇල්ලදෙණිය

නව අදහස දක්වන්න