ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් කොවිඩ් 19 ආරක්ෂණ අරමුදලට ලක්ෂ 105ක් | දිනමිණ


 

ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් කොවිඩ් 19 ආරක්ෂණ අරමුදලට ලක්ෂ 105ක්

ජයසිරි මුණසිංහ

කොවිඩ් 19 සමාජ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව රුපියල් ලක්ෂ 105 ක මුදලක් ලබා දී තිබේ.

ජාතික ඉතිරී කිරීමේ බැංකුවේ සභාපතිනි‍ කේෂිලා ජයවර්ධන මහත්මියගේ මඟ පෙන්වීම මත බැංකු සේවකයන් සහා බැංකුව විසින් ‍රුපියල් ලක්ෂ 80ක මුදලක් මුලින් මෙම අරමුදලට පරිත්‍යාග ක‍ර තිබේ.

ඉන්පසු බැංකුවේ විශ්‍රාමික සමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සංගම විසින් රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදලක් අරමුදලට පරිත්‍යාග කිරීමට කටයුතු කළ බව කේෂිලා ජයවර්ධන මහත්මිය දිනමිණ ට ප්‍රකාශ කළා ය.

බැංකුවේ දැනට සේවය කරන හා සේවය කර විශ්‍රාම ගිය අය ජාතික යුතුකමක් ඉටු කිරීම සේ සලකා මේ අරමුදලට මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට එක් වූ බව ද කෘතඥතා පූර්වක සභාපතිය සිහිපත් කළා ය.

නව අදහස දක්වන්න