නෙරෝලා කොවිඩ් පරීක්ෂණාගාරයක් | දිනමිණ


 

නෙරෝලා කොවිඩ් පරීක්ෂණාගාරයක්

නිරෝධානයට ලක්කර තිබූ ඉතාලියේ කුඩා කඳුකර ගම්මානයක් වන නෙරෝලා කොවිඩ් වසංගතය සම්බන්ධ පරීක්ෂණාගාරයක් බවට පත් කර ඇතැයි වාර්තා සඳහන් කරයි. ගිය සතියේ මෙම ගම්මානයේ විශාල වශයෙන් කොවිඩ් වෛරස ආසාදනය වූ අය හමු වීම නිසා දැන් එය රතු කලාපයක් බවට නම් කර ඇත.

හමුදාව විසින් එය වසා දමා ඇති අතර මුළු ගම්මානයම නිරෝධානයට ලක් කර ඇත. දැන් වෛද්‍ය පර්යේෂකයින් එම ගම්මානයේ රෝගයට ලක් වූවන් ගැන පර්යේෂණ සිදු කරමින් මේ රෝගය ගැන සොයා බලමින් පසු වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න