පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් චක්‍රලේඛයක් | දිනමිණ


 

පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් චක්‍රලේඛයක්

පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ ක්‍රමවේද ඇතුළත් චක්‍රලේඛයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර තිබේ.
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් රංජිත් චන්ද්‍රෙස්කර මහතා සඳහන් කළේ අදාළ චක්‍රලේඛය පළාත් හා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් හරහා සියලුම පාසල් හා අධ්‍යාපන ආයතන වෙත යොමුකිරිමට කටයුතු කර ඇති බවයි. 
 
ඒ අනුව පාසල් යළි ආරම්භ කිරිමට පෙර හා ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව චක්‍රෙල්ඛයට අනුකුලව කටයුතු කිරීම අනිවාර්යය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් රංජිත් චන්ද්‍රෙස්කර මහතා සඳහන් කළේය.
 

නව අදහස දක්වන්න