ගිවිසුමෙන් මුදල් නොලැබුණා නම් ඒ දිනවලම දැනුවත් කරන්න තිබුණා | දිනමිණ


 

ගිවිසුමෙන් මුදල් නොලැබුණා නම් ඒ දිනවලම දැනුවත් කරන්න තිබුණා

ජයසිරි මුණසිංහ

මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්

පසුගිය රජය විසින් 2017 සහ 2018 වසරවල එම්සීසී ගිවිසුමට සම්බන්ධ මූලික අදියර දෙකකට අස්සන් තැබූ නමුත් ප්‍රදානයන් ලෙස මෙරටට මුදල් ලැබී නොමැති නම් ඒ දිනවලම ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට එවකට බලධාරීන්ට හැකියාවක් තිබිය යුතු බව එම්සීසී සමාලෝචන කමිටුවේ සභාපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඇමෙරිකානු රජය සමඟ අත්සන් තැබීමට සූදානම්කරන MCC ගිවිසුමෙහි මූලික අදියර දෙකකට අත්සන් තබා ඇ.ඩො. මිලියන 7.4ක් සහ මිලියන 2.6ක් ප්‍රදානය කර ඇතත් ඊට අදාළ ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර කිසිම තැනක සඳහන් කර නොමැති බවත් මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

නව අදහස දක්වන්න