සංචාරකයන්ට විවෘත වන මාතලේ මිඩ්ලන්ඩ් වතුයාය | දිනමිණ


 

සංචාරකයන්ට විවෘත වන මාතලේ මිඩ්ලන්ඩ් වතුයාය

රාජ්‍ය වැවිලි සමාගමට අයත් මාතලේ මිඩ්ලන්ඩ් වතුයාය ආශ්‍රිත සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියාකාරකම් රැසක් ගෙන ඇති බව ග්‍රැෆික් ශ්‍රී ලංකා පදනම කියයි.

වතුයායේ පිහිටි දන්කන්ද වැව ආශ්‍රිත කලාපය මේ සඳහා තොරා ගෙන ඇතැයි ග්‍රැෆික් ශ්‍රී ලංකා පදනමේ ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා කියා සිටියේය.

රිවස්ටන් නැරඹීම සඳහා ගමන් ගන්නා සංචාරකයන්ගේ පහසුව සඳහා හෙළ බොජුන් හලක් මෙන්ම දංනක්ද වැව සමීපයේ සංචාරක කටයුතු සඳහා ද ඉඩකඩ වෙන්වන බව ද ගාමිණී ජයතිස්ස මහතා කියා සිටියේය.

නාඋල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න