උසස් අධ්‍යාපනයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් යෝජනා හතරකට අනුමැතිය හිමි වුණා | දිනමිණ

උසස් අධ්‍යාපනයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් යෝජනා හතරකට අනුමැතිය හිමි වුණා

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීනයේ ගයි‍ෂෝ විද්‍යා ඇකඩමිය අතර අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සංස්ථාගත කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීම ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා හතරකට අනුමැතිය හිමි වූ බව තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය. උසස් අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා ලෙස තමන් මෙම යෝජනා හතර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බව ද ඇමැතිවරයා කීවේය.

ඒ අනුව , ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨය සඳහා යෝජිත ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය (අදියර 2) ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට ද අනුමැතිය ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨය සඳහා යෝජිත ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය (අදියර 2) ඉදි කිරීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කළ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි රුපියල් මිලියන 1560.36ක (වැට් රහිත) මුදලකට කුරුණෑගල පිහිටි 'සීමාසහිත සතුට බිල්ඩර්ස් (පුද්ගලික) සමාගම' වෙත පිරිනැමෙනු ඇත. රත්මලාන වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා නේවාසිකාගාරයක්, වැඩහලක් සහ ආපන ශාලාවක් ඉදිකිරීම මුල් ඇස්තමේන්තු සීමාවන් තුළම ගොඩනැඟිලි 03ක් වෙනුවට මහල් 06ක එක් ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා ද ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එකඟතාව පළ කර තිබේ.

බුද්ධිකා ඉඹුලාන, සිතාරා සේනානි

නව අදහස දක්වන්න