මඩකලපුවේ මුස්ලිම් ජනතාව හජ් සමරති | දිනමිණ


 

මඩකලපුවේ මුස්ලිම් ජනතාව හජ් සමරති

ශුද්ධ වූ හජ් අවුරුදු උත්සවය නැඟෙනහිර පළාත් ජනතාව සෞඛ්‍ය ක්‍රියාදාමයන් අනුගමනය කරමින් ඉතා සාමකාමිව සැමරූහ. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පල්ලිවල විශේෂ හජ් අවුරුදු සලාතය සිදු කළ අතර කාත්තාන්කුඩිහි ප්‍රධාන හජ් අවුරුදු සලාතය මස්ජිදුර් අක්සා පල්ලියේදී සිදු කෙරිණි. එම පල්ලියේ ප්‍රධාන පූජක මව්ලවි එම්. එම්. ඉජ්ලාන් ෆලාහි අවුරුදු සලාතය හා කුත්බා දේශනය සිදු කළ අයුරුයි මේ. ටී. එල්. ජව්ෆර්කාන් - මඩකලපුව

 

නව අදහස දක්වන්න