පස්වරු 4 වන විට 55% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් | දිනමිණ


 

පස්වරු 4 වන විට 55% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්

පස්වරු 4.00 වනවිට දිවයිනේ ප්‍රකාශිත සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 55% ඉක්මවූ බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න