බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ඉදිරි පස් අවුරුදු සැලැස්ම බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා විසින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව. | දිනමිණ


 

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ඉදිරි පස් අවුරුදු සැලැස්ම බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා විසින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව.

නව අදහස දක්වන්න