වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු සොයාබැලීමට පංච පුද්ගල කමිටුවක් | දිනමිණ


 

වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු සොයාබැලීමට පංච පුද්ගල කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සොයාබැලීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියගෙන් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කරන ලදි
 
මෙම පංච පුද්ගල කමිටුවේ නම් පහත සඳහන් වෙයි
 
විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය හේමන්ත පෙරේරා මහතා.
රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු පිඨාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රෂාන්ත විඡේසිංහ මහතා
විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුලා විඡේසුන්දර මහත්මිය
විශේෂඥ වෛද්‍ය මෛත්‍රී  චන්ද්‍රරත්න මහතා
විශේෂඥ වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසේන මහතා
 
එම කමිටුව පත් කිරිම පිළිබදව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය පහත පරිදි අදහස් දක්වන ලදි.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාව ප්‍රඥප්තියක් මගින් ස්ථාපිත කරන ලද ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර, එහි ප්‍රධානතම කාර්යභාරය වනුයේ රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම තුලින් ගුණාත්මක වෛද්‍ය සේවයක් පවත්වා ගැනීමයි. 
එය සුරක්ෂිත කිරීම සදහා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කිරීමත්, වෛද්‍යවරුන් නියාමනය කිරිමත් එම ආයතන මගින් සිදු කරනු ලබයි.
එසේම වෛද්‍ය ආඥා පනතට අනුව වෛද්‍ය සභාවේ තීන්දු තීරණ වල අවසන් වගකීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට පවරා ඇත.
 

නව අදහස දක්වන්න