මහකන්නයේ මොනරාගල හෙක්ටයාර 93,162 වී සහ අතිරේක භෝග | දිනමිණ

මහකන්නයේ මොනරාගල හෙක්ටයාර 93,162 වී සහ අතිරේක භෝග

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර 93,162 අතිරේක භෝග වගා කිරීමට සැලසුම් කැර ඇතැයි මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජේ.පී. සුමනරත්න මහතා පැවසීය.

හෙක්ටයාර 38,430 වී වහා කෙරෙන අතර එයින් හෙක්ටයාර 8,709 මහා වාරිමාර්ග යටතේද හෙක්ටයාර 12,655 සුළු වාරිමාර්ග යටතේද හෙටයාර් 17,066 අහස් දියෙන්ද (වර්ෂා පෝෂිත) වගා කිරීමට නියමිතය.

හෙක්ටයාර් 42,402 බඩඉරිඟු වගා කෙරෙන අතර වගා කෙරෙන අනිකුත් අතිරේක භෝග හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණය මෙසේය.

ඩී.එස්. ගුණතිලක - ඌව වෙල්ලස්ස විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න