රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද | දිනමිණ


 

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම අද (23) පැවැත්වෙයි.
එහිදී රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව සඳහා නව සභාපතිවරයෙකු තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමත බව වාර්තා වෙයි
 

නව අදහස දක්වන්න