කුලියාපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ 05කට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය | දිනමිණ

කුලියාපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ 05කට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය

කුලියාපිටිය ,පන්නල ,ගිරිඋල්ල ,නාරම්මල සහ දුම්මලසූරිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශයන්ට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම්දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවනු ලබන බව Covid 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටියි

නව අදහස දක්වන්න