අඩි 66,000ක් ඉහළ ගුවනට නැගි එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා | දිනමිණ

අඩි 66,000ක් ඉහළ ගුවනට නැගි එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා

අඩි 66,000ක් ඉහළ ගුවනට නැගි එකම ශ්‍රී ලාංකිකයා - ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ

එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ ගුවන් හමුදාපති සමග සිදුකළ කතාබහ.

 

 

නව අදහස දක්වන්න